Adatvédelmi Nyilatkozat

 

1. Az Adatkezelő

 

Szolgáltató neve: Körtvélyesi VillámNyelviskola Oktató és Kereskedelmi Betéti Társaság

Rövidített neve: Körtvélyesi VillámNyelviskola Bt.

Székhelye:Győr, 9028 Soproni u. 55.

Mail-cím: info@lazannemetul.hu

Cégjegyzékszáma: Cg.08-06 -013049

Nyilvántartási száma: 00252-2012 ( Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ /

Felnőttképzést folytató intézmény )

Adószám: 21148185-2-08

Telefon: 96/ 411-937

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH- 50331 / 2012

Weboldalak: www.lazannemetul.hu www.nyelvtudasmunkahoz.hu és www.nemet-nyelvtanfolyam.hu

 

Tárhelyszolgáltatói:

 

http://www.tarhely.eu/

Szolgáltató neve: Tárhely.EU. Kft.

Székhelye: 1144 Budapest, Ormánság u. 4.

Cégjegyzékszám: 01-09-909968

Adószám: 14571332-2-42

 

http://www.rackspace.com/

Rackspace Ltd
5 Millington Road
Hyde Park Hayes, Middlesex, UB3 4AZ

UK

Phone: 0800-988-0100
Intl: +44 20 8734 2600
Online:
www.rackspace.co.uk
Email:
qteam@rackspace.co.uk


https://www.mhosting.hu 

​Szolgáltató neve: Magyar Hosting Kft.

​Székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

​Mail-cím: info@mhosting.hu

​Telefonszám: +36 1 700 2323

​Cégjegyzékszám: 01-09-968314

​Adószám: 23495919-2-41

A jelen Szabályzat az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról szóló 2011. Évi CXII. törvény (Infotörvény ) értelmező rendelkezéseit használja, amely rendelkezések részletes magyarázata az alábbi helyen érhető el: http://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html

Adatvédelem: A személyes adatok jogszerű kezelését, a Felhasználó személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

Személyes adat: Bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (Felhasználó) kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, a Felhasználóra vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata a Felhasználóval helyreállítható. A Felhasználóval akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Adatalany/Felhasználó / Felhasználó: Bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Különleges adat: A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságára, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.

Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, a Felhasználóval kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.

Hozzájárulás: A Felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

A Felhasználó jogai: Az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről. A Felhasználó kérheti adatai helyesbítését, bizonyos esetben törlését is, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Az adatkezelés jogalapja: Főszabály szerint az Felhasználó hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés.

Hozzájárulás: Az Felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.

Megfelelő tájékoztatás: A Felhasználóval az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Tiltakozás: A Felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

2. Általános szabályok

 

2.1. A www. lazannemetul.hu honlap üzemeltetője a Körtvélyesi Villámnyelviskola Bt. ( Győr, 9028 Soproni. u. 55. ), a továbbiakban: Adatkezelő a honlap felületén és Facebook oldalán tevékenysége során, valamint az ezekhez kapcsolódó tevékenysége során a Felhasználói adatok kezelésében az alábbi jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel ad tájékoztatást:

-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv.);

 

-1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);


-2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);


-2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);


-2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.),

 

továbbá: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

 

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat szerint a Körtvélyesi Villámnyelviskola Bt. az Európai Unió mindenkori jogi elvárásai és a magyar adatvédelmi törvények szerint kezeli a Felhasználók adatait. A Szabályzat az elkészítésekor hatályos jogszabályok rendelkezései alapján készült, figyelemmel az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének szabályaira is. A jogszabályok megváltozása, illetőleg az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének hatályba lépése esetén a Körtvélyesi Villámnyelviskola Bt . jogosult a jelen szabályzatot a jogszabályi megfelelőség, vagy a megváltozott adatkezelési folyamatok érdekében egyoldalúan megváltoztatni.

 

2.2. A Körtvélyesi Villámnyelviskola Bt. nem fogadja el az életkoruk vagy állapotuk miatti cselekvőképtelen személyek regisztrációját. A regisztrációs életkor alsó határa betöltött 16 év. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.

A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak, e jognyilatkozatra a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók.

 

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

 

3.1. A regisztráció során a személyes adatok kezelésének a célja a honlap és a Lazán németül Facebook oldal szolgáltatásainak az igénybevételét szolgálja, erre irányuló hozzájárulás esetén gazdasági reklámot vagy tájékoztatást is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése, vásárlás és fizetés dokumentálása.

Szolgáltatás teljesítése esetén, erre irányuló kölcsönös szerződés alapján az adatkezelés célja: számviteli kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás, ügyfélazonosítás, valamint: marketing hozzájárulás esetében emellett: tájékoztatás aktuális ajánlatokról.

Felhasználó a nyilatkozat elfogadásával hozzájárul, hogy az Adatkezelő kezelje Felhasználó személyes adatait. Adatkezelő kijelenti, hogy Felhasználó által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Különleges adatot az Adatkezelő nem kezel.

 

3.2. Vásárlás esetén Felhasználó adatait harmadik fél részére Adatkezelő nem adja át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében adatfeldolgozóként működik közre, (pl. szamlazz.hu) , aki a Körtvélyesi Villámnyelviskola Bt.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, illetve harmadik fél részére továbbadni.

 

3.3. A Honlapon és a Facebook oldalon Szolgáltató az alábbi célból kezeli az adatokat:
a) Amennyiben Felhasználó nem ad meg magáról személyes adatot, Szolgáltató kizárólag a sütik szerint kezeli az adatokat. Részletesebben lásd lent :
12. Süti tájékoztató

b) Ingyenes oktatás nyújtása, ennek kapcsán PDF tanulmányok, gyakorló hanganyagok küldése és letöltése, oktató videók megtekintése, valamint a Feliratkozók tájékoztatása, velük való kapcsolattartás, ügyfélszolgálati megkeresések kezelése. Részletesebben lásd: Regisztrációs folyamat (4. pont)

c.) Felhasználók marketingcélú adatkezelés hozzájárulásának esetén Szerződéskötést megelőzően a Körtvélyesi Villámnyelviskola Bt. marketing- és reklámcélokból kezeli az érintettek adatait, kizárólag az érintett előzetes hozzájárulása alapján. A hozzájárulás bármikor visszavonható az alábbi e-mail címre küldött térítésmentes kérelemmel: info@lazannemetul.hu . A regisztrált Felhasználók regisztrációjukkal beleegyeznek Adatkezelő szolgáltatásaihoz.


d) Megrendelők (a szolgáltatást használók): oktatási termékek vásárlóinak kiszolgálása, velük való kapcsolattartás.
Megrendelés esetén a megrendelők, ügyfelek adatait a teljesítés céljából kezeljük.

 

3.4. Az adatkezelés jogalapja:

-szolgáltatás igénybevétele esetében: a felek szerződéses akarata, a szerződés teljesítésének céljából, ( elektronikus kereskedelmi szolgáltatások - Eker Törvény ) , továbbá kapcsolattartási adatok, a szolgáltatás igénybevételének ténye,

- visszterhes szolgáltatás igénybevétele esetében a fentieken túl a Szám tv. Rendelkezései szerinti kötelező adatkezelés,

-ingyenes tanulási anyagokat tartalmazó hírlevélküldés esetén: a felhasználó önkéntes hozzájárulása,

-tájékoztatás aktuális ajánlatokról marketing szolgáltatás esetén: a felhasználó önkéntes hozzájárulása.


 

4. Az adatkezelés időtartama, regisztrációs folyamat

 

4.1. A honlapon történő regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak Felhasználó kérés ére annak törléséig, illetve leiratkozásig tart.

Felhasználó törlésre vonatkozó kérését Adatkezelő legkésőbb 2 munkanapon belül teljesíti.

 

5. Adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek

 

A Körtvélyesi Villámnyelviskola Bt., mint adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult, nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsájtja rendelkezésére Felhasználóra vonatkozó információit más cégeknek, illetve magánszemélyeknek, és nem vállal kiküldést külső cégek vagy személyek számára vagy nevében. Ez alól kizárólag a jogszabályi kötelezettség teljesítése képez kivételt.

 

Felhasználó által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek Adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét. Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető Felhasználó e-mail címe

 

Az adatfeldolgozók aktuális listája:

 

PayPal

Anyavállalat: eBay Incorporated

Székhely: San Jose, California, USA

Elérhetőség:https://www.paypal.com/hu

Továbbított adatok köre: Felhasználó neve, mail-címe, termék neve, ára

Az adattovábbítás célja: online fizetés

 

OTP Mobil Szolgáltató Kft.
Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

Elérhetőség:www.simplepay.hu
Telefon: +36 1 366 6611
Fax: +36 1776 6902
Email:
ugyfelszolgalat@simple.hu

Továbbított adatok köre: Felhasználó neve, mail-címe, termék neve, ára

Az adattovábbítás célja: online fizetés

 

Innovatív Marketing Megoldások Kft.

Székhely:Dunaújváros, Thököly Imre utca 4.

Elérhetőség:www.marketingmernok.hu

Tel: 30/776-7277

Email:ugyfelszolgalat@marketingmernok.hu

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma, vásárlás adatai, IP címe

Az adattovábbítás célja: hírlevelek, promóciók küldése, személyre szabott szolgáltatás nyújtása

 

Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Adószám: 10901232-2-44

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Honlap:www.posta.hu

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási név és cím

 

KBOSS.hu Kft.

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Adószáma: 13421739-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

Honlap: www.szamlazz.hu

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási név és cím, termék neve, termék ára

 

Manychat INC.

Székhely: 535 Everett Ave, Apt. 312, Palo Alto, CA 94301, United States

Email: support@ManyChat.com

Web: manychat.com

Tevékenység: chat-es felületen történő kommunikációs alkalmazás, mely kapcsolatfelvételi célokat szolgál és Messengeren továbbítja a Felhasználó és az Adatkezelő közti üzeneteket,  Felhasználó nyilvános Facebook profilja látható az Adatkezelő  számára. Felhasználó saját maga dönthet arról, hogy milyen adatait osztja meg ezen szolgáltatáson keresztül Adatkezelővel. Használata önkéntességen alapul.

 

Facebook

Székhely: 4 Grand Canal Square, Dublin Ireland

Web: www.facebook.com

Tevékenység: statisztikai szolgáltatások, hirdetésmegjelenítés

 

6. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 

Felhasználó bármikor kérhet felvilágosítást Adatkezelő által kezelt adatairól. Bármikor indokolás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti adatai módosítását, továbbá azok Adatkezelő adatbázisából való törlését az alábbi elérhetőségeken:

Postai úton a következő címre küldve: Körtvélyesi Villámnyelviskola Bt. 9028 Győr, Soproni u. 55., e-mailben: info@lazannemetul.hu.

 

Személyes adatai kezeléséről minden látogató és regisztrált Felhasználó tájékoztatást kérhet. Adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad Felhasználónak az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ennek keretében kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését is Adatkezelő levelezési címén, illetve az info@lazannemetul.hu e-mail címén.

Felhasználó bármikor leiratkozhat Adatkezelő levelezési listájáról, és ebben az esetben nem fog Adatkezelőtől semmilyen további információt, ajánlatokat kapni, azonban egyes ingyenes szolgáltatásoknál előfordulhat, hogy ezzel egyben lemond az ingyenes szolgáltatás további használatának jogáról is.

A leiratkozáshoz Felhasználó rákattinthat a bármely - Adatkezelő által küldött - e-mail végén található Leiratkozás linkre, valamint igényét jelezheti az info@lazannemetul.hu e-mail címen.

A levelezésről való leiratkozás nem azonos az adatok teljes törlésével.

 

7. A kezelt adatok köre és az adatminőség

 

7.1. Szolgáltató a honlapján és a Facebook oldalán is kínál regisztráció ellenében ingyenesen elérhető szolgáltatásokat ( oktatási anyagokat )

A kezelt adatok köre a honlapon történő regisztráció esetén:

-vezetéknév

-keresztnév

- e-mail cím

- a regisztráció időpontja

 

7.2.Szolgáltatás vásárlása esetén az alábbi további adatok kerülnek még rögzítésre:

- vezetéknév

- cégnév

- lakcím (utcanév, házszám, település, irányítószám )

- fizetési azonosító

- fizetési összeg

- vásárolt termék

 

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag Adatkezelő fér hozzá. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára kizárólag Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges, kivéve, ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik. Az adatkezeléshez és az adattovábbításhoz adott hozzájárulás az Infotv. 6. § (6) bekezdés alapján vélelmezhető minden olyan esetben, amikor az eljárás az érintett kérelmére indul. (pl. valamely szolgáltatás megrendelése).

 

8. Hírlevelek

 

Adatkezelő soha, semmilyen indokkal vagy módon nem küld ki kéretlen e-maileket (SPAM). Kizárólag olyan email címekre küld ki Adatkezelő e-maileket, amelyeknek a tulajdonosa Szolgáltató weboldalán regisztrációjával és a weboldal Felhasználási feltételeinek elfogadásával erre engedélyt adott. Amennyiben Felhasználó úgy gondolja, hogy kéretlen levelet kapott tőlünk, vagy valakitől, aki a Körtvélyesi Villámnyelviskola Bt. vagy a Lazán németül! képviselőjének adja ki magát, kérjük, értesítse Adatkezelőt az info@lazannemetul.hu email címen, és Adatkezelő haladéktalanul kivizsgálja az ügyet.

A Reklámtörvény 6. § szerint a hírlevélhez történő hozzájárulás esetében a hozzájáruló neve és e-mailcíme kerül rögzítésre.

 

9. Adatbiztonság


Adatkezelő a lehető legmagasabb szintű biztonsági intézkedésekkel védi honlapját és adatbázisait. Amennyiben bármilyen sérülést észlel, kérjük a mielőbbi orvoslás érdekében haladéktalanul lépjen kapcsolatba társaságunkkal: info@lazannemetul.hu

 


10. Jogorvoslati tájékoztatás


A.   Adatok módosítása, törlése, zárolása

1.

A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az itt
meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on.

2. 

A Felhasználó - a kötelező adatkezelés kivételével - törölheti személyes adatait vagy
kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az itt meghatározott
elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, email útján, stb.).

3.

A Felhasználó személyes adatait szankciószerűen is törölheti a Adatkezelő. A
Felhasználó személyes adatait 2 év inaktivitás esetén szintén törli Adatkezelő.

4.

A Felhasználó személyes adatait akkor is törli a Adatkezelő, ha kezelése jogellenes; az
adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot
jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

5.

A Szolgáltatás megszűnésével - a jogszabályokban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek
teljesítéséhez szükséges adatok kivételével - a Adatkezelő törli a Szolgáltatás
Felhasználóinak a konkrét Szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait. A
Szolgáltatás átnevezése, átalakítása, más Szolgáltatással való egyesítése nem jelenti a
Szolgáltatás megszűnését.

6.

A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú
megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés bármikor korlátozás és indokolás
nélkül, ingyenesen visszavonható Felhasználó kérésére. A hozzájárulás visszavonása
nem jár az ingyenes Szolgáltatás igénybevételének (pl. regisztráció) megszüntetésével.

 

B. Tájékoztatás

1.

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Adatkezelő által az adott
Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az adott
Szolgáltatás Felhasználási Feltételeiben illetve az itt megjelölt elérhetősége(ke)n.

2.

Az Adatkezelő a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az
adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott
adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A
Adatkezelő. a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül adja meg a kért
tájékoztatást.

 

C. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

1.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, kivéve ha a személyes adatok
kezelése vagy továbbítása kizárólag Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, tehát kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;

2.

Ha Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az
adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is -
megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján
tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó
személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében.

3.

Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó
adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére,
ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Igény
bejelentése az Adatkezelőnél.

4.

Adatkezelő az egyes Szolgáltatásaihoz kapcsolódóan többféle módon lehetőséget adhat:
írásban, email útján, vagy postai úton.

5.

Amennyiben a Adatkezelő az igény benyújtására email útján lehetőséget ad, a korábban
Adatkezelő részére az adott Szolgáltatással összefüggésben megadott email címről
érkezett igényt a Adatkezelő a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email
címről, valamint írásban benyújtott igények esetén Felhasználó akkor nyújthat be igényt,
ha - a Adatkezelő vagy jogszabály által meghatározott módon - megfelelően igazolta
felhasználói minőségét. Ez a kötelezettség fokozottan vonatkozik a törlési kérelmekre,
kérjük figyeljen arra, hogy a törlési kérelmek esetén csak a kérelem feladói címe kerül törlésre,
más korábban küldött e-mail cím esetén a jogosultság igazolása szükséges.

6.

Amennyiben Adatkezelő adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az
adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a
rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint
az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes
adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.

7.

Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának
a Szolgáltatás ügyfélszolgálati címére történő megküldésével Felhasználó bármely közeli
hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti Felhasználóval
fennálló kapcsolatának igazolása mellett Felhasználóra vonatkozó adatok törlését,
valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.

 

D. Jogorvoslati lehetőségek

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes
törvényszékhez is fordulhat vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest,
Budapest, Falk Miksa utca 9-11.,
ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu,
Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.).         

 

11. Egyoldalú módosíthatóság

 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Felhasználó az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. Erre különösen akkor kerül sor, ha a Szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.

 

12. Süti szabályzat ( cookie )

 

A felhasználói tevékenység megkönnyítése és a szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében cookiek ( sütik ) elhelyezésére kerülhet sor. A cookie kis adatcsomag, amely a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat gyűjti, illetve tárolja.

12.1. Sütik tiltása és engedélyezése

A legtöbb böngésző segítségével a Felhasználó megtekintheti, hogy milyen sütik aktívak a számítógépén, egyesével törölheti azokat, illetve egy adott oldal vagy az összes weboldal sütijeit letilthatja. A sütik letiltása esetén a weboldal bizonyos interaktív funkciói nem elérhetőek.
A sütiket minden böngészőben másképp kell kezelni, ehhez javasoljuk az adott böngésző súgójának a használatát. Több számítógép különböző helyen történő használata esetén a vonatkozó beállításokat minden egyes számítógépen el kell végezni.

 

12.2. Adatkezelő által Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a böngésző bezárásával törlődik. Az Adatkezelő által a Felhasználó végfelhasználói készülékén tartósan elhelyezett böngésző cookie a készülék merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmarad a cookie manuális törléséig, illetve a időtartamának lejártáig. Az Adatkezelő által a Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett böngésző cookie-k bármikor törölhetőek a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k használata, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy Felhasználó nem fogja tudni kihasználni az adott Szolgáltatás összes funkcióját. Minden egyes böngészőben illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. A cookie-k kezelésére általában a böngészők eszközök/beállítások menüjében az adatvédelem beállításai alatt van lehetőség.

 

 

Az Adatvédelmi Nyilatkozat hatályos 2012.07.05-től visszavonásig.

 

 

Körtvélyesi Hajnalka

ügyvezető

Körtvélyesi Villámnyelviskola Bt.